Thông báo kết quả kiểm tra Vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục vào làm việc tại Trường TEKT tỉnh năm học 2020-2021.