Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Ban biên tập, Tổ kỹ thuật Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp Ban biên tập, Tổ kỹ thuật Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị năm 2020. Dự cuộc họp có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Ban Biên tập cùng các thành viên Ban Biên tập, Tổ kỹ thuật Cổng thông tin điện tử ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

          Sau khi nghe báo cáo hoạt động của Ban Biên tập và Cổng thông tin năm 2020 do đồng chí Đoàn Thị Ái Phương, Phó Trưởng phòng - Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin trình bày, tiếp thu ý kiến phát biểu,  đề xuất của các thành viên Ban Biên tập và Tổ kỹ thuật, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị kết luận:

          1. Cổng thông tin điện tử của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị hoạt động theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức, hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổng thông và giáo dục thường xuyện.

                Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Quảng Trị là hệ thống tích hợp thông tin hành chính điện tử và thông tin truyền thông hoạt động tại địa chỉ sgd.quangtri.gov.vn. Cổng thông tin điện tử có chức năng quản lý và công bố thông tin chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Sở GD&ĐT, trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí được pháp luật cho phép. Cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Sở GD&ĐT với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi Sở GD&ĐT; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2020, Ban Biên tập, Tổ kỹ thuật đã hoạt động có hiệu quả theo Quyết định số 1682/QĐ-SGDĐT ngày 21/12/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Cổng thông tin điện tử ngành GDĐT Quảng Trị, Quyết đinh số 1751/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2018 quy định về chế độ nhuận bút, thù lao, bảo trì và nâng cấp Cổng thông tin điện tử và Công văn số 1628/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 31 tháng 8 năm 2020 về việc cấp tài khoản Cổng thông tin và CSDL ngành cho các phòng chủ động trong việc đăng bài, văn bản,…

          2. Để nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở và phát huy trách nhiệm của thành viên Ban Biên tập, Tổ kỹ thuật, thời gian tới đề nghị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

          - Văn phòng Sở: Bổ sung, hoàn chỉnh các chuyên mục của Cổng thông tin, bổ sung phần nội dung danh mục đề tài, sáng kiến; nghiên cứu đăng tải các chuyên mục: Đảng uỷ, Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn cơ quan; nghiên cứu đề xuất sửa quy chế hoạt động của Cổng thông tin, kiện toàn lại Ban Biên tập hoàn thành trong tháng 2 năm 2021.

- Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin: Tham mưu thủ tục đăng ký Giấy phép hoạt động hoàn thành trong tháng 3 năm 2021; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nâng cấp Cổng thông tin điện tử Sở; tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật cho các thành viên Ban Biên tập

          - Phòng Kế hoạch – Tài chính bổ sung danh sách các hạng mục đầu tư, mua sắm.

  - Các phòng, ban rà soát đôn đốc việc đăng tải văn bản đúng thời gian quy định (Đối với văn bản của Sở: Chọn lọc, đăng tải chậm nhất 07 ngày sau khi văn bản ký ban hành; đối với văn bản Luật, văn bản của Chính phủ, Bộ, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh chọn lọc đăng lên Cổng chậm nhất 07 ngày sau khi nhận được văn bản; đăng tải mục “Tài nguyên”, “Hệ thống nghiệp vụ” và các chuyên mục khác theo phân công, định kỳ mỗi năm đăng tối thiểu 02 đợt, đợt 1 đăng trước ngày 30/6 và đợt 2 đăng trước ngày 30/12 hàng năm) và chủ động rà soát thường xuyên, gỡ bỏ những văn bản đăng tải trên Cổng nhưng hết hiệu lực thi hành).

          - Các thành viên Ban Biên tập, Tổ kỹ thuật thực hiên nghiêm quy trình quản lý, đăng bài trên Cổng thông tin của ngành; đăng bài đối với cơ sở gửi lên Cổng mục: tin tức, sự kiện, bài viết Tổ kỹ thuật chịu trách nhiệm rà soát trước khi duyệt bài; Tổ kỹ thuật chuyển câu hỏi ở mục hỏi – đáp dành cho người dân về các phòng chuyên môn liên quan để giải quyết, trả lời; về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo chuyển Lãnh đạo Sở giải quyết.

          - Giao diện của Cổng thông tin cơ bản ổn định, không được sửa chữa; các thành viên chịu trách nhiệm quản lý tốt tài khoản, bảo mật thông tin tài khoản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc để mất tài khoản.

          - Thống kê bài viết và việc đăng tải bài viết của các phòng thuộc Sở gắn với việc xếp loại lao động hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở: Đồng chí Lê Minh Chung chịu trách nhiệm thống kê vào ngày 25 hàng tháng gửi về email Văn phòng Sở.

          - Chế độ hội họp của Ban Biên tập, Tổ kỹ thuật: Họp định kỳ họp 2 lần/năm: vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7; tháng 1 năm mới và họp đột xuất theo yêu cầu.

          Trên đây là Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban biên tập, Tổ kỹ thuật Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020. Lãnh đạo Sở đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.