Bộ trưởng BTTT Nguyễn Mạnh Hùng: "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ hội để Việt Nam phát triển"

 
Lê Minh Chung- Phòng QLCL-CNTT